Historia

 

Önnered är ett havsnära och lugnt område i sydvästra Göteborg i den västra delen av Tynnered. I närhet ligger Ganlet och även Rörvik, som är två populära badplatser. Ganlet är för övrigt ett naturskönt rekreationsområde.

Önnereds hamn kallas Önnereds brygga och ligger vid Eskils kanal som leder till Fiskebäck. Utmed Eskils kanal är flertalet sjöbodar placerade på Lilla Rösö vilka utgör en viktig del i Önnereds karaktär.

Namnet Önnered hittas tidigast i de skriftliga källorna från 1540 i formen Öndriis gerde, vidare Öndridt 1550, Öndrydh 1567, Öneredht 1590 och Önnere 1629. Förleden antas komma av det fornvästnordiska mansnamnet Øyvindr och slutleden -red betyder röjning, röjd plats, alltså platsen som ”Öyvind röjde”. På 1500-talet fanns det två skattebetalande bönder i Önnered vid namn ”Räf”. Därför kallas Önneredsbor för ”rävar” till viss del även idag. Önnered beboddes dock tidigare av människor, på bronsåldern anlades gravplatser och boplatser i bergen och många av dessa är väl bevarade än idag.

Källor

  1. ^ Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III: Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad, jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, red. Hjalmar Lindroth, Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Elanders Boktryckeri 1932 s. 50